Members

Professors

Takeshi Ishihara
ishihara
Webpage
Professor

Tomonori Nagayama
nagayama
CV
Professor

Associate Professors

Atsushi Yamaguchi
atsushi
Project Associate Professor

Di Su
su
Project Associate Professor

Lecturers

Yuka Kikuchi
kikuchi
Project Lecturer

Research Assistants

Masaru Kitahara
kitahara
Assistant Professor

Staff

Yutaka Yoshimura
yoshimura

Haruyuki Namba
namba

Yoko Takahashi
yoko

Chihiro Wada
wada

Post Doctoral Fellows

Xue Kai
kai.xue

Yang Yaohua
yaohua.yang

Zhao Boyu
zhao

Doctor Students

Yunpeng Song
y.song
D2

Xiangyan Chen
x.chen
D2

TAVANA Alireza
A.Tavana
D2

Masato Fukushima
m.fukushima
D2

Tong Zhou
tong.zhou
D2

GEDA Jose Maria Guyamin
J.M.G.Geda
D2

Hiromasa Otori
h.otori
D1

Yuuki Sakai
y.sakai
D1

Krishna Modak
k.modak
D1

Ao Wang
a.wang
D1

Master Students

Daigo Takahashi
d.takahashi
M2

Farhan Muhammad
m.farhan
M2

Wenchao Gao
w.gao
M2

Yuki Kakiuchi
y.kakiuchi
M2

Akifumi Kyomasu
a.kyoumasu
M2

Akinobu Machida
a.machida
M2

Towen CHAN
towen.chan
M2

Shashanka Katta
s.katta
M2

FAROOQ Zainab
f.zainab
M2

Miao Yu
miao.yu
M2

Takayuki Kimizuka
t.kimizuka
M2

Hideki Obita
h.obita
M1

Takumi Wakahara
t.wakahara
M1

Shunya Taniguchi
s.taniguchi
M1

Keqian Sun
keqian.sun
M1

Xiaokang Deng
x.deng
M1

Manisha Kalauni
m.kalauni
M1

Bachelors

Daichi Masuda
d.masuda
B4

Kazuki Kuwashiro
k.kuwashiro
B4

Visiting Students